При използване на уебсайт https://spici.spk.bg/ твоите лични данни се обработват от Сдружение “Софийски Планински Клуб” с ЕИК 176583439 и адрес на управление гр. София, ул. Солунска No 25, имейл адрес spici@spk.bg.

Основание за обработване на лични данни

Сдружение “Софийски Планински Клуб” обработва твоите лични данни посредством уебсайт https://spici.spk.bg/ единствено за нуждите на провеждане на състезание по планинско колоездене и бягане в град Казанлък “Спици и Бодли”.

Личните ти данни ще бъдат обработвани за следните цели:

 • Регистрация за участие в състезание “Спици и бодли”;
 • Провеждане на самото състезание, в това число подготовка на стартов пакет, съставяне на предварителни списъци с участници и класиране;
 • Сключване на медицинска застраховка за теб за деня на състезанието;
 • Контакт с теб във връзка с провеждане на текущото и следващи издания на състезанието;
 • Извършване на следсъстезателна анкета за нуждите на подобряване на организацията на състезанието за бъдещи цели.

Когато се регистрираш за участие в състезание “Спици и бодли”, ти сключваш договор със “Софийски Планински Клуб” въз основа, на който ние се задължаваме да те допуснем до участие в състезанието, да ти предадем подготвен от нас стартов пакет и да осигурим твоята безопасност. 

Твоите лични данни обработваме на договорна основание, а в някои изрично посочени случаи по изключение с твоето изрично съгласие.

Лични данни, които обработваме

За да участваш в състезание “Спици и бодли”, е необходимо да обработваме следните твои лични данни:

 • Три имена;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;
 • Възраст;
 • Данни за твоята самоличност от социалните мрежи, в случай че избереш да се регистрираш за състезанието посредством свой профил.

За нуждите на организация на състезанието Сдружение “Софийски Планински Клуб” използва услугите на трети лица – обработващи лични данни. Тези трети лица могат да бъдат:

 • Застрахователен брокер и застрахователно дружество за нуждите на сключване на медицинска застраховка за теб за деня на състезанието;
 • Платежен оператор за нуждите на получаване на твоята такса за участие в състезанието;
 • Доставчици на електронни услуги за масова комуникация по имейл с цел изпращане към теб и всеки друг състезател на необходимата информация за провеждане на състезанието.

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Права на Потребителите

Като потребител можеш да упражняваш своите права като се свържеш с нас на имейл spici@spk.bg.

Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

 • Оспориш точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

Право на преносимост.

Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение.

Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Право на жалба до надзорния орган

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.