I. Общи положения

Настоящите общи условия уреждат реда за провеждане и участие в състезание по планинско колоездене и бягане “Спици и бодли”. Организатор на състезанието както и от страната на търговеца по настоящите общи условия е Сдружение “Софийски Планински Клуб” с ЕИК 176583439 и адрес на управление гр. София, ул. Солунска No 25, имейл адрес spici@spk.bg.

1.1. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия посочените по-долу термини имат следното значение:

 • “Софийски Планински Клуб” е Сдружение “Софийски Планински Клуб” – страна по настоящите общи условия и лице, което организира провеждането на “Спици и Бодли”;
 • “Спици и Бодли” е състезание по планинско колоездене и бягане, което се провежда в района на град Казанлък, провеждането на което и участието в което са предмет на настоящите общи условия;
 • “Състезател” е потребител, който е придобил право да участва в Спици и бодли съобразно с настоящите общи условия.
 • “Уебсайт” или “Уебсайт на състезанието” е уебсайт с адрес spici.spk.bg. Който се управлява и администрира от Софийски Планински Клуб.

1.2. Доколкото в настоящите общи условия може да фигурират термини, чието значение не е предварително дефинирани, същото следва да се тълкува с оглед провеждането на Спици и Бодли и контекста на съдържанието на Уебсайта.

II. Предмет на договора

2.1. С приемането на настоящите общи условия състезателят се съгласява да участва в предстоящото издание на Спици и Бодли и да спазва посочените по долу правила.

2.2. Спици и бодли се провежда ежегодно през месец май в района на град Казанлък със старт-финал на състезанието, организиран в района на парк “Тюлбето” в град Казанлък. Конкретната дата за провеждане на състезанието през съответната година се обявява от Софийски Планински Клуб посредством уебсайта на състезанието.

2.3. Състезанието се провежда в следните различни дисциплини:

 • Колоездене;
 • Дуатлон (колоездене и бягане);
 • Щафета (колоездене и бягане);

2.4. Дисциплините могат да бъдат провеждани в рамките на различни дистанции по маркирани от Софийски Планински Клуб трасета, карта на които може да бъде открита на уебсайта на състезанието.

2.5. Софийски планински клуб запазва правото да промени конкретните дисциплини, включително да добави нови или да премахме съществуващи, както и да обособи класирания по пол и възраст, по свое усмотрение до деня на провеждане на състезанието. Софийски планински клуб запазва правото да премахме даде дисциплина от състезанието, ако в същата стартират по-малко от 4 състезатели (4 отбора за дисциплината Щафета) като попадащите в тази дисциплина стартирали състезатели ще бъдат класирани в друга по преценка на Софийски планински клуб, ако това е възможно.

III. Условия за участие

3.1. Право на участие в Спици и бодли имат лица, навършили 12-годишна възраст, които са се регистрирали за участие и които са заплатили такса за регистрация или пък са получили право от Софийски Планински Клуб да участват в състезанието, освободени от задължението за заплащане на такса. Лицата под 18-годишна възрасти представят подписани декларации за съгласие от родител или настойник.

IV. Регистрация и плащане

4.1. Всеки потребител се регистрира за участие в състезанието като:

 1. Попълни регистрационна форма и избере своята състезателна дисциплина и трасе на уебсайта на състезанието;
 2. Заплати такса за участие в състезанието

4.2. Цената за участие в Спици и бодли зависи от дисциплината и трасето, избрани от участника и от неговата възраст. Софийски Планински Клуб представя информация за цените за цените за всяка дисциплина и трасе на страницата за регистрация. Цените могат да бъдат променяни във всеки един момент като дължимата от състезателя цена е актуалната цена към момента на регистрацията.

4.3. Софийски Планински Клуб приема плащания по следните начини:

 1. Плащания по банкова сметка;
 2. Плащания чрез системата на ePay.bg чрез микросметка
 3. Плащания с кредитна или дебитна карта. Не се приемат плащания с карти издадени в следните държави: САЩ, Канада, Бразилия, Мексико, Австралия, Нова Зеландия, Обединени Арабски Емирства, Белиз, Бахрейн, Колумбия, Тринидад и Тобаго, Кувейт, Индия и Нигерия
 4. Плащания на каса на EasyPay
 5. Плащания чрез PayPal

4..4 Софийски Планински Клуб изпраща потвърждение за всяка регистрация както и за всяко завършено плащане по регистрация. При поискване от страна на физическо лице може да бъде издадена и фактура за извършеното плащане.

4.5. Промяна на регистрацията е възможна не по-късно от 7 дни преди провеждане на състезанието като по дадена регистрация могат да бъдат променени:

 • Състезателя, ако възрастта на състезателя не предполага заплащане на по-висока такса за участие;
 • Дисциплината и трасето за състезаване, когато промяната не изисква заплащане на по-висока такса.

4.6. Отказът от участие е възможен в срок до 14 дни преди провеждане на състезанието, в който случай Софийски Планински Клуб възстановява на състезателя таксата за участие по банков път, след приспадане на административните такси по паричния превод.

4.7. Откази и промени в регистрацията могат да бъдат заявявани на имейл spici@spk.bg.

4.8. Посочените по-горе правила се прилагат и по отношение на дисциплината щафета, за която, освен горепосоченото, се прилагат следните правила:

4.8.1. При извършване на регистрация за участие в дисциплина Щафета потребителят следва да посочи отбор от двама участници както и да уточни ролята на всеки от тях в отбора – респективно колоездене и бягане.

4.8.2. За участие в дисциплина Щафета се заплаща една такса, посочена на Уебсайта, която дава право на участие в Спици и бодли за съответното издание на двамата участници, включени в отбора.

V. Правила за участие

5.1. За да бъде допуснат до участие в състезанието, всеки състезател следва да премине процедура по предстартова регистрация, която се провежда на старт-финала на Спици и бодли в деня, предхождащ деня на състезанието и по изключение, с изричното съгласие на Софийски Планински Клуб, в сутринта на деня преди старта на състезанието. При преминаване през предстартова регистрация състезателят трябва:

 • Да представи документ за самоличност;
 • Да получи от представителите на Софийски Планински Клуб отличителни белези като състезател в Спици и бодли.

5.2. За да бъде допуснат до старт, всеки участник следва да стартира с необходимата задължителна екипировка, както следва:

За планинско колоездене:

 1. Изправен велосипед, годен за планинско колоездене;
 2. Каска;
 3. Защитни ръкавици за планинско колоездене;
 4. Съд за съхранение на течност с обем от поне 500 мл.;
 5. Състезателен номер.

За планинско бягане (дуатлон и щафета):

 1. Съд за съхранение на течност с обем от поне 500 мл.;
 2. Шапка или кърпа за глава

5.3. При очакване на лоши метеорологични условия Софийски планински клуб може запазва правото си да изисква от участниците допълнителна задължителна екипировка.

5.4. Софийски Планински Клуб може да спре от участие в състезанието състезател, който в рамките на който и да е момент от състезанието няма необходимата задължителна екипировка.

5.5. През време на състезанието участниците следва да се движат по маркираното трасе, предвидено за състезанието без да се отклоняват от неговите граници. Отклоняване от трасето е основание за дисквалификация на участника, освен ако същото не се дължи на изгубване по трасето и което не е довело до по-добро представяне на състезателя.

5.6. Софийски Планински Клуб може да предвиди максимално време за завършване на състезанието от всеки участник. Максималните времена за различните дистанции се публикуват на уебсайта на състезанието. При превишаване на предвиденото максимално време участието на състезателя може да бъде прекратено.

5.7. Всеки участник трябва да се запознае с информацията, предоставена от Софийски Планински Клуб посредством имейл бюлетини и на предвидената преди състезанието техническа конференция. Всеки състезател следва да се запознае със спецификите на трасето, на което планира да участва както и да съобрази своите собствени възможности с избраното трасе.

5.8. Всеки състезател се задължава да опазва околната среда в района на състезанието. Замърсяване по трасето може да бъде основание за дисквалифициране на участника по преценка на Софийски Планински Клуб.

5.9. В рамките на трасето на състезанието ще бъде изграден един основен подкрепителен пункт, на който всеки състезател може да се възползва от предоставените за целта храни и напитки. По преценка на Софийски Планински Клуб могат да бъдат изградени и допълнителни подкрепителни пунктове, които биват обявени предварително преди провеждане на Спици и бодли.

5.10. Всеки състезател отговаря за своята лична безопасност по трасето. Софийски Планински Клуб се задължава да осигури медицински екип за обезопасяване на участието в състезанието. Софийски Планински Клуб не носи отговорност за вреди, понесени от състезателите в рамките на участие в състезанието, включително разходи за репатриране и медицинска помощ.

5.11. Състезателите се съгласяват, че в рамките на събитието е възможно същите да бъдат заснети на снимка или видео, които да бъдат ползвани от Софийски планински клуб за маркетингови цели, в това число за популяризиране на следващи издания на състезанието и други дейности на сдружението.

VI. Стартов пакет и награди

6.1. Всеки състезател има право да получи стартов пакет с предметни подаръци от Софийски Планински Клуб и неговите партньори. Съдържанието на стартовите пакети се определя от Софийски Планински Клуб.

6.2. Състезателите, класирани на първите три места във всяка от дисциплините и категориите, обявени на уебсайта на състезанието, могат да получат предметни и/или парични награди, които се предоставят от Софийски Планински Клуб и неговите партньори.

6.3. Предоставянето на награди по предходната точка не е задължение, което Софийски планински клуб поема съгласно настоящите общи условия. Доколкото награди могат да бъдат предоставени на челно класирани състезатели в конкретни дисциплини, същото се извършва изцяло съобразно с дискрецията на Софийски планински клуб, който определя категориите и дисциплините, участниците в които ще получат награди, както и съдържанието на самите награди.

VII. Заключителни

7.1. При невъзможност за провеждане на “Спици и Бодли” на обявената дата през текущата година, поради независещи от Софийски Планински Клуб причини, състезателят няма право да получи своята такса за регистрация обратно, освен при изрична договорка със Софийски Планински Клуб. Софийски Планински Клуб си запазва правото, при посочените в настоящата точка обстоятелства, да промени датата за провеждане на състезанието като уведоми за това състезателите, които придобиват правото да участват в Спици и Бодли на обявената нова дата. Софийски Планински Клуб не носи отговорност при невъзможност на състезателя да участва в състезанието на новата дата.

7.2. Съдържанието на уебсайт www.spici.spk.bg е защитено с авторско право, титуляр на което е Софийски Планински Клуб. Всеки, който желае да използва съдържанието, следва да прави това единствено след разрешение на титуляра на правото.

7.3. Използването на уебсайта на състезанието, както и участието в Спици и бодли, са свързани с обработката на лични данни. Политиката за защита на лични данни във връзка с провеждането на Спици и бодли е достъпна на този линк.